گندم های جیب استالین

گندم های جیب استالین

مترجم کیان دادگر
تعداد صفحه 21
زبان فارسی
حجم فایل 1.2 MB
نوع فایل pdf

دوران حکومت استالین تاریک ترین دوره در تاریخ شوروی است.
کتاب از جنایتی سخن میگوید که قربانیانش بین 2.4 تا 7.5 میلیون نفر بوده.
کتاب دارای عکس هایی تاسف بار از قطح سالی و گرسنگی آن زمان به همراه دارد.

Download