Professional ASP.NET MVC 1.0

Professional ASP.NET MVC 1.0

ناشر Wrox
نویسنده
تعداد صفحه 456
سال 2009
زبان انگلیسی
شابک 9780470384619
حجم فایل 18.7 MB
نوع فایل pdf

This book begins with you working along as Scott Guthrie builds a complete ASP.NET MVC reference application. He begins NerdDinner by using the File->New Project menu command within Visual Studio to create a new ASP.NET MVC Application. You'll then incrementally add functionality and features. Along the way you'll cover how to create a database, build a model layer with business rule validations, implement listing/details data browsing, provide CRUD (Create, Update, Delete) data form entry support, implement efficient data paging, reuse UI using master pages and partials, secure the application using authentication and authorization, use AJAX to deliver dynamic updates and interactive map support, and implement automated unit testing.

From there, the bulk of the rest of the book begins with the basic concepts around the model view controller pattern, including the little history and the state of the MVC on the web today. We'll then go into the ways that MVC is different from ASP.NET Web Forms. We'll explore the structure of a standard MVC application and see what you get out of the box. Next we dig deep into routing and see the role URLs play in your application. We'll deep dive into controllers and views and see what role the Ajax plays in your applications. The last third of the book focuses entirely on advanced techniques and extending the framework.

Download