آنچه هر مدیر باید درباره امنیت فناوری اطلاعات بداند

آنچه هر مدیر باید درباره امنیت فناوری اطلاعات بداند

نویسنده
تعداد صفحه 17
زبان فارسی
حجم فایل 3.8 MB
نوع فایل pdf

براى یک مؤسسه تجارى، چه چیزى مى تواند مهم تر از داده ها باشد؟ صرف نظر از اینکه این داده ها اطلاعات مشترى باشند یا حقوق مالکیت معنوى، یا هر داده با ارزش دیگر به هرترتیب براى سازمان ها حیاتى هستند. اما متاسفانه اکثر مدیران عامل نمى دانند که باید این مسئله را در اولویت کارى خود قرار دهند. در حقیقت، بر اساس نتایج نظرسنجى هاى انجام شده از کاربران (که توسط مؤسسهPonemon انجام شد)، تقریباً نیمى از تصمیم گیرنده هاى پاسخ دهنده در حوزه فناورى معتقد بودند نمى توانند مشکلات امنیتى خود را برطرف کنند؛ زیرا این مسئله توجه مدیران عامل را به قدر کافى جلب نمى کند. اکنون، به عنوان یک مدیر عامل درک مى کنم که امنیت از نظر شما چطور ممکن است نسبت به مسائل تجارى دیگر اولویت ثانوى پیدا کند. مى دانم که شما باید یک سازمان را با سودآورى مناسب و به طور موفقیت آمیز، بدون درگیر شدن با جزئیات فنى اداره کنید. اما به عنوان یک فرد باسابقه در حوزه امنیت، همچنین شاهد بوده ام که نادیده گرفتن خطرات امنیتی مى تواند هزینه هاى سنگینى را براى یک شرکت به بار آورد. شما نمى توانید همه مشکلات مربوط به امنیت داده را برطرف کنید، اما مى توانید آنها را اولویت بندى نمایید. همان طور که درباره همه مسائل دیگر هم همینطور است، محافظت از داده هاى حیاتى اقدامى است که باید با هزینه و بهره ورى سازمانى متعادل شود.

Download