گندم های جیب استالین

گندم های جیب استالین

Translator کیان دادگر
Pages 21
Language Farsi
File size 1.2 MB
File format pdf
Download & Read more

دوران حکومت استالین تاریک ترین دوره در تاریخ شوروی است. کتاب از جنایتی سخن میگوید که قربانیانش بین 2.4 تا 7.5 میلیون نفر بوده. کتاب دارای عکس هایی تاسف بار از قطح سالی و گرسنگی آن زمان به همراه دارد.