کسب و کارهای مشتری مدار و فرامشتری مدار

کسب و کارهای مشتری مدار و فرامشتری مدار

Publisher www.toomaj.com
Author
Pages 62
Language Farsi
File size 1.2 MB
File format pdf
Download & Read more

عده ی بسیاری زیادی از مدیران ایرانی با اغفال شدن توسطِ شعار همیشه حق با مشتری است کسب و کار خودشان را به خطر انداخته اند و عده ی زیادی از آنها امروزه دیگر در بازار حضور ندارند. مشخص نیست اولین بار شعار بی پایه و اساس همیشه حق با مشتری است از دهان چه کسی و در کجا خارج شده است اما هر کسی اولین نظریه پرداز همیشه حق را به مشتری دادن بوده است قطعاً خودش در هیچ کسب و کار و بازاری حضور عملی و اجرایی و تص...

فروش به شیوه ی توماج

فروش به شیوه ی توماج

Publisher www.toomaj.com
Author
Pages 38
Language Farsi
File size 868.6 KB
File format pdf
Download & Read more

کتابی فوق العاده با تکنیک های موثر علمی و تجربی در زمینه افزایش فروش شخصی