فرهنگ آلمانی فارسی بازرگانی خارجی

فرهنگ آلمانی فارسی بازرگانی خارجی

Author
Pages 259
Language Farsi
File size 1.6 MB
File format pdf
Download & Read more

فرهنگ آلمانی فارسی بازرگانی خارجی، تالیف علیرضا خنده رو ،دربرگیرنده واژگان ضروری بازرگانی و زمینه های وابسته از جمله بیمه، گمرک، مالیات، اقتصاد بازرگانی و غیره.