The Lovely Bones

The Lovely Bones

Author
Pages 214
Language English
File size 1.4 MB
File format pdf
Download & Read more

کتاب پرفروش استخوانهای دوست داشتنی نوشته ی آلیس سبولد. داستان از زبان سوزی سلمون سیزده ساله است که توسط یکی از همسایه ها مورد آزار قرار گرفته و کشته می شود. سوزی از بهشت خود شاهد غم اعضای خانواده اش شده و زندگی قاتلش را دنبال می کند...

26 داستان کوتاه انگلیسی

26 داستان کوتاه انگلیسی

Publisher انتشارات باستان
Author
Pages 32
Language Farsi
File size 2.0 MB
File format pdf
Download & Read more

کتابی که پیش رویتان است کتابی است کوچک شامل 26 داستان انگلیسی کوتاه بزبان ساده برای آنان که می خواهند داستان های انگلیسی را نزد خود بخوانند و از آنها لذت ببرند. این کتاب برای افراد مبتدی و دانش آموزان دبیرستانی پیشنهاد می شود.

The Adventures Of TINTIN Explorers On The Moon

The Adventures Of TINTIN Explorers On The Moon

Author
Pages 63
Language English
File size 15.9 MB
File format pdf
Download & Read more
The Adventures Of TINTIN Destination Moon

The Adventures Of TINTIN Destination Moon

Author
Pages 63
Language English
File size 16.3 MB
File format pdf
Download & Read more
The Adventures Of TINTIN Cigars Of The Pharaoh

The Adventures Of TINTIN Cigars Of The Pharaoh

Author
Pages 63
Language English
File size 16.5 MB
File format pdf
Download & Read more
TINTIN And The Lak Of Sharks

TINTIN And The Lak Of Sharks

Author
Pages 46
Language English
File size 7.6 MB
File format pdf
Download & Read more
The Adventures Of TINTIN And Alph-Art

The Adventures Of TINTIN And Alph-Art

Author
Pages 72
Language English
File size 23.3 MB
File format pdf
Download & Read more
The Adventures Of TINTIN And The Picaros

The Adventures Of TINTIN And The Picaros

Author
Pages 64
Language English
File size 15.8 MB
File format pdf
Download & Read more
The Adventures Of TINTIN Flight 714

The Adventures Of TINTIN Flight 714

Author
Pages 63
Language English
File size 18.0 MB
File format pdf
Download & Read more
The Adventures Of TINTIN The Castafiore Emerald

The Adventures Of TINTIN The Castafiore Emerald

Author
Pages 64
Language English
File size 13.5 MB
File format pdf
Download & Read more