مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 3)

مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 3)

Publisher www.parsisara.ir
Author
Pages 10
Language Farsi
File size 153.5 KB
File format pdf
Download & Read more

مرزبان نامه در سده یِ چهارم خورشیدی به دستِ مرزبان پور رستم پور شروین که از شاه زادگان تبرستان بود، به گویشِ کهن تبری نوشته شد. آن گاه در سده یِ هفتم، به دستِ سعد الدینِ وراوینی به پارسی درآمد. زبانی که وراوینی از آن بهره برد، به گونه ای بود که گویا مردمانِ زمانه اش هم از دریافتِ آن ناتوان بودند، چه رسد به اکنون که پارسی رو به پیراستگی و بیگانه زدایی پیش می رود. خویش کاریِ هر ادب دوست و ادب شناسی ...

مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 2)

مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 2)

Publisher www.parsisara.ir
Author
Pages 29
Language Farsi
File size 257.8 KB
File format pdf
Download & Read more

مرزبان نامه در سده یِ چهارم خورشیدی به دستِ مرزبان پور رستم پور شروین که از شاه زادگان تبرستان بود، به گویشِ کهن تبری نوشته شد. آن گاه در سده یِ هفتم، به دستِ سعد الدینِ وراوینی به پارسی درآمد. زبانی که وراوینی از آن بهره برد، به گونه ای بود که گویا مردمانِ زمانه اش هم از دریافتِ آن ناتوان بودند، چه رسد به اکنون که پارسی رو به پیراستگی و بیگانه زدایی پیش می رود. خویش کاریِ هر ادب دوست و ادب شناسی ...

مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 1)

مرزبان نامه به پارسی سره (بخش 1)

Publisher www.parsisara.ir
Author
Pages 20
Language Farsi
File size 229.2 KB
File format pdf
Download & Read more

مرزبان نامه در سده یِ چهارم خورشیدی به دستِ مرزبان پور رستم پور شروین که از شاه زادگان تبرستان بود، به گویشِ کهن تبری نوشته شد. آن گاه در سده یِ هفتم، به دستِ سعد الدینِ وراوینی به پارسی درآمد. زبانی که وراوینی از آن بهره برد، به گونه ای بود که گویا مردمانِ زمانه اش هم از دریافتِ آن ناتوان بودند، چه رسد به اکنون که پارسی رو به پیراستگی و بیگانه زدایی پیش می رود. خویش کاریِ هر ادب دوست و ادب شناسی ...