طراحی پرسشنامه اینترنتی با استفاده از Google Docs (مدیریت ساخت، ارسال و دریافت پاسخ)

طراحی پرسشنامه اینترنتی با استفاده از Google Docs (مدیریت ساخت، ارسال و دریافت پاسخ)

Author
Pages 16
Language Farsi
File size 14.4 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب در مورد طراحی پرسشنامه های اینترنتی با استفاده از امکانات گوگل داک میباشد. دانشجویانی که با پرسشنامه سرو کار دارند میتوانند از این کتاب بهره کافی و وافی را ببرند.