ضرب المثل 14

ضرب المثل 14

Pages 3
Language Farsi
File size 65.1 KB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب در مورد ضرب المثل ( از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد ) توضیح می دهد .

منشا ضرب المثل ها و فایده اشان

منشا ضرب المثل ها و فایده اشان

Pages 140
Language Farsi
File size 870.0 KB
File format pdf
Download & Read more
ضرب المثل 13

ضرب المثل 13

Pages 2
Language Farsi
File size 45.1 KB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب در مورد ضرب المثل ( این شتری است که در همه می خوابد ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 12

ضرب المثل 12

Language Farsi
File size 51.4 KB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب در مورد ضرب المثل ( باد آورده را باد می برد ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 11

ضرب المثل 11

Pages 10
Language Farsi
File size 80.6 KB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب در مورد ضرب المثل ( بالا تر از سیاهی رنگی نیست ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 10

ضرب المثل 10

Pages 2
Language Farsi
File size 53.6 KB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب در مورد ضرب المثل (برج زهر مار ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 9

ضرب المثل 9

Pages 1
Language Farsi
File size 33.8 KB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب در مورد ضرب المثل ( برو آنجا که عرب نی انداخت ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 8

ضرب المثل 8

Pages 2
Language Farsi
File size 43.2 KB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب در مورد ضرب المثل (امامزاده ای است که با هم ساختیم ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 7

ضرب المثل 7

Pages 36
Language Farsi
File size 112.7 KB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب تعداد زیادی ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا دارد که برای هر کدام توضیح مختصری داده شده .

ضرب المثل 6

ضرب المثل 6

Pages 35
Language Farsi
File size 209.6 KB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب 1245 ضرب المثل دارد .