دنیای زیر آب

دنیای زیر آب

Author
Pages 172
Language Farsi
File size 105.4 KB
File format pdf
Download & Read more

چنانچه در دفتر اول از مجموعه ی دنیای پیرامون ما، وعده داده شد، دفتر دوم به دنیای زیر آب می پردازد. آن چه در پیش رو دارید گوشه ی بسیار کوچکی از حیات شگفت انگیز و متنوع اعماق آب های این کره ی خاکی را نشان می دهد. کره ی ما، زمین، با سخاوتمندی تمام پذیرای هزاران گونه ی زیست محیطی است که بسیاری از آن ها بر ما ناشناخته اند. علی الخصوص موجودات زیر آب که دسترسی به آن ها گاه غیرممکن است و بسیاری فقط تص...

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

Author
Pages 256
Language Farsi
File size 8.7 MB
File format pdf
Download & Read more

در اىن کتاب با زمىنه هاى فعالىت زىست شناسان بىشتر آشنا مى شوىد زمىنهٔ فعالىت زىست شناسان بسىار گسترده است بعضى از آنان در آزماىشگاه ها و بىمارستان ها و بعضى در محىط هاىى طبىعى مانند جنگل ها، بىابان ها، درىاها و … فعالىت مى کنند شما ممکن است در آىنده زىست شناس نشوىد و به پژوهش هاى زىست شناسى نپردازىد، اما دانش و مهارت هاىى که با اىن کتاب در زمىنهٔ زىست شناسى فرا مى گىرىد و نگرش حاصل از آنها، به...

زیست شناسی و آزمایشگاه 1

زیست شناسی و آزمایشگاه 1

Author
Pages 136
Language Farsi
File size 5.8 MB
File format pdf
Download & Read more

زىست شناسى در دنىاى امروز بىشتر به اىن دلىل مشهور شده است که زىست شناسان امروزى در پىشبرد فناورى و علوم پزشکى داروىى و غذاىى نىز سهم عمده اى دارند. در نتىجه بسىارى از کشفىات زىست شناسان، در زندگى روزمرهٔ ما کاربرد دارد. مثلاً ىکى از جدىدترىن کاربردهاى دانش زىست شناسى، فناورى انتقال ژن از جاندارى به جاندار دىگر و به وجود آوردن جاندارانى جدىد است. ژنتىک مولکولى پاىه هاى اىن فناورى نوىن را تشکىل م...

دومین کنفرانس معادن روباز ایران

دومین کنفرانس معادن روباز ایران

Author
Pages 410
Language Farsi
File size 26.2 MB
File format pdf
Download & Read more

این کتاب مجموعه مقالات ارائه شده در دومین کنفرانس معادن روباز ایران در سال 1385 در معدن مس سرچشمه استان کرمان است.

گردن زرافه

گردن زرافه

Author
Pages 380
Language Farsi
File size 6.1 MB
File format pdf
Download & Read more

دیر زمانیست که زیست شناسان و سنگواره شناسان می کوشند با تکیه کردن بر یافته های گوناگون و به یاری فرضها و شبیه سازی ها، انسانهای اولیه را بازسازی کنند و اجداد انسان را به نمایش بگذارند. اما هنوز هم حاصل این همه تلاش ابهام و سردرگمی است و گردن زرافه بر آن است که از چرایی و محدوده ی این ابهامها گزارشی فراهم آورد. این که حیات چگونه آغاز گشت موضوع علم است. پس فلسفه و دین هر دو در مورد آن نقطه نظرهایی ...

مبانی تغییرات محیطی

مبانی تغییرات محیطی

Author
Pages 134
Language Farsi
File size 20.6 MB
File format pdf
Download & Read more

تغییرات محیطی و تکنیکهای ارزیابی آن... کتاب حاضر مبانی و اصول تغییرات محیطی را در طی سه ملیون سال گذشته و با تاکید بر دوره کواترنری در شش فصل مورد بحث و بررسی قرار داده است...

رفتارسنجی سدها

رفتارسنجی سدها

Author
Pages 52
Language Farsi
File size 3.1 MB
File format pdf
Download & Read more

از انجاییکه خرابی سدها،این ساختمانها عظیم و پیچیده موجب بروز خسارات و زیانهای اکثرا جبران ناپذیر می گردد،لذا ایمنی انها مورد توجه خاص طراحان و سازندگان بوده و هست.حوادثی نظیر زمین لرزه ها ،مسائل پیچیده پی ،شرایط هیدرولوژی و سیلاب های غیرمنتظره این خطرات را به شدت نشدید می نماید...

کتاب آب

کتاب آب

Publisher Yale University Press
Author
Pages 352
Language English
File size 2.5 MB
File format rar
Download & Read more

بسیاری از ما تاحدودی درباره سیستم‌های پنهانی که آب را برایمان به‌ارمغان می‌آورند و هنگامی که کار ما با آن تمام شد؛ آن را قطع می‌کنند ازجمله بازکردن شیر آب، جاری‌کردن آب، بیرون‌‌آمدن پلاگین تخلیه و ازبین بردن آب کثیف؛ تفکر کرده‌ایم. اما این شگفتی‌های ناشناخته مهندسی با آرایه‌ای از چالش‌ها روبرو است که بدون تغییرات اساسی در تعامل ما با آب، قابل حل نیستند. David Sedlak در کتاب روشنگر “آب ۴٫۰″ این مو...

جزوه مکانیک سنگ

جزوه مکانیک سنگ

Author
Pages 230
Language Farsi
File size 5.0 MB
File format pdf
Download & Read more

جزوه حاضر قسمت عمده مطالب درس مکانیک سنگ را در بر میگیرد. در ارائه مطالب ضمن مراعات سر فصل مصوب درس، سعی شده مطالب مورد نیاز برای احاطه هر چه بیشتر دانشجویان گرامی به موضوع مکانیک سنگ در متن جزوه گنجانده شود. مطالب ارائه شده چکیده مباحثی است که در طول بیش از 20 سال گذشته در دانشگاههای مختلف به عنوان درس مکانیک سنگ و آزمایشگاه ارائه شده است. امید است با رفع نواقصو کمبودهای آن در آینده به عنوان ...

اجاق خورشید

اجاق خورشید

Author
Pages 27
Language Farsi
File size 3.7 MB
File format pdf
Download & Read more

پخت خورشیدی یک ایده جدید نیست .اولین اجاق خورشیدی بین سال های 1740 تا 1799 میلادی طراحی شده است .علاوه بر ای شاهد گسترش جهانی بازار اجاق خورشیدی در سال های اخیر هستیم .مسابقات و نمایشگاههای اجاق خورشیدی هر ساله در امریکا برگزار می شود هند دارای برنامه ای ملی برای گسترش اجاق های خورشیدی در حدود 70000 عدد با قیمت های تعدیلی است....