مواد مخدر شناسی جامعه

مواد مخدر شناسی جامعه

Author
Translator محمد علی زکریایی
Pages 47
Year 1382
Language Farsi
File size 306.0 KB
File format pdf
Download & Read more

از زمانی که مواد مخدر به عنوان یک مساله اجتماعی شناخته شده، کوشش هایی صورت گرفته، تا مشخص شود که چرا برخی به مواد شیمیایی وابسته می شوند، درحالیکه دیگران عین مصرف، وابسته نمی شوند. برخی معتقدند که این امر یک بیماری دارویی است، عده ای آن را در یک بافت فرهنگی بررسی می کنند و عده ای آن را واکنش سازگار فردی می دانند. بعضی نیز آن را یک بحران شخصیتی و عده ای دیگر آن را مساله ای روان شناختی قلمداد می کنن...

سایت های اینترنتی موادمخدر و اعتیاد

سایت های اینترنتی موادمخدر و اعتیاد

Pages 162
Year 1382
Language Farsi
File size 1.3 MB
File format pdf
Download & Read more

تهیه و تنظیم : پژوهشکده ملی موادمخدر ایران (واحد فن آوری اطلاعات)

بانک تجارت چگونه هک شد؟

بانک تجارت چگونه هک شد؟

Author
Pages 32
Language Farsi
File size 3.4 MB
File format pdf
Download & Read more

مقاله ای برای هکرهای حرفه ای (من هم در ابتدای این مقاله این مطلب را خدمت دوستان عزیز عزض می کنم اگر برنامه نویسی بلد نیستید این مقاله را نخوانید).

دانش ایران (آمارهای مقایسه ای)

دانش ایران (آمارهای مقایسه ای)

Author
Pages 95
Year 1383
Language Farsi
File size 658.3 KB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل ششم : آمارهای مقایسه ای

دانش ایران (خلاصه)

دانش ایران (خلاصه)

Author
Pages 5
Year 1383
Language Farsi
File size 129.1 KB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل هفتم : خلاصه

دانش ایران (نقش دانشگاه ها و موسسات در تولید علمی)

دانش ایران (نقش دانشگاه ها و موسسات در تولید علمی)

Author
Pages 112
Year 1383
Language Farsi
File size 2.0 MB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل پنجم : نقش دانشگاه ها و موسسات در تولید علمی

دانش ایران (مقایسه شاخص های پایه و تولید علمی)

دانش ایران (مقایسه شاخص های پایه و تولید علمی)

Author
Pages 17
Year 1383
Language Farsi
File size 348.0 KB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل چهارم : مقایسه شاخص های پایه و تولید علمی

دانش ایران (مشارکت علمی ایران در جهان)

دانش ایران (مشارکت علمی ایران در جهان)

Author
Pages 73
Year 1383
Language Farsi
File size 964.3 KB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل سوم : مشارکت علمی ایران در جهان

دانش ایران (وضعیت تولید علمی ایران)

دانش ایران (وضعیت تولید علمی ایران)

Author
Pages 156
Year 1383
Language Farsi
File size 2.6 MB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل دوم : وضعیت تولید علمی ایران

دانش ایران (کلیات)

دانش ایران (کلیات)

Author
Pages 14
Year 1383
Language Farsi
File size 169.9 KB
File format pdf
Download & Read more

دانش ایران در سطح بین المللی در سال 2003 فصل اول : کلیات