درسهایی از شکست سدهای بزرگ

درسهایی از شکست سدهای بزرگ

Author
Pages 24
Language Farsi
File size 4.5 MB
File format pdf
Download & Read more

مرزهای مهندسی سد با به کارگیری درسهای آموخته از طرحهای شکست خورده گسترش بسیاری یافته است . اغلب مسائل قابل انتساب به علتهای ساده و غالبا مربوط به ارزیابی غلط کیفیت و کمیت پارامترهای پی سدها بوده اس ت . نظر باینکه توانائی سازند های طبیعی در محل های احداث سد و مخزن ، برای نگهداری یا هدایت آب بسیار متفاوت می باشند ، هر ساختگاه سد ویژگیهای مختلفی دارد که توجه و بررسی خاطی را طلب می کند .

معرفی نرم افزار Idrisi32

معرفی نرم افزار Idrisi32

Publisher www.iranhydrology.com
Author
Pages 36
Language Farsi
File size 1.6 MB
File format pdf
Download & Read more

Idrisi یک نرم افزار GIS و RS (سنجش از دور / Remote Sensing) است که با ساختار رستری کار می کند. بخش RS این نرم افزار نسبتاً قوی بوده ولی بخش GIS آن از کارآیی کمتری برخوردار است. در ورژن های جدیدتر Idrisi مانند Idrisi32 همواره سعی در تقویت بخش GIS آن بوده است.

فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب

فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب

Publisher طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
Author
Pages 263
Language Farsi
File size 7.7 MB
File format pdf
Download & Read more
راهنمای استفاده از نرم افزار Hydrologic Modeling System - HEC-HMS

راهنمای استفاده از نرم افزار Hydrologic Modeling System - HEC-HMS

Publisher دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
Author
Pages 46
Language Farsi
File size 535.4 KB
File format pdf
Download & Read more

نرم افزار HEC-HMS یا Hydrologic Modeling System یا سیستم شبیه سازی هیدرولوژی و مدل عددی است و با استفاده از این مدل می توان در یک حوضة آبخیز مسائل مربوط به روان آب و روندیابی جریان که شامل موضوعات وسیعی مثل بررسی رفتار سازه های آبی، رودخانه و پیش بینی جریان را کامل انجام داد. مهندسین آب از این مدل به شکل وسیعی استفاده می کنند.