The Simple Science of Flight

The Simple Science of Flight

Publisher The MIT Press
Author
Pages 216
Language English
File size 3.3 MB
File format rar
Download & Read more

Henk Tennekes در کتاب “علم ساده پرواز″ بررسی می‌کند که چگونه ماشین‌ها و مخلوقات پرواز می‌کنند که شامل تمام چیزهایی که از اصول مشابه آیرودینامیکی اطاعت می‌کنند، از کوچک‌ترین حشره تا بزرگترین هواپیما می‌شود. به‌عنوان مثال: سایز بال مورد نیاز آنها چقدر است، چقدر انرژی برای سفرهای خود نیاز دارند، چگونه اقیانوس‌ها و بیابان‌ها را سپری می‌کنند، چگونه می‌نشینند و صعود می‌کنند. این کتاب به‌جهت شباهت‌های م...