عالم آرای نادری - جلد 2

عالم آرای نادری - جلد 2

نویسنده
تعداد صفحه 440
زبان فارسی
حجم فایل 9.1 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

عالم ارای نادری نوشته محمد کاظم وزیر مرو ،مفصل ترین زندگی نامه ی نادر شاه افشار و تاریخ حوادث روزگار اوست که در نیم قرن اخیر نام و اوازه گسترده ای در جهان دانش یافته است.این کتاب ایینه احوال ایران در دو قرن و نیم پیش ،وبازگوی غمها و شادیهای مردم ان روز ایران است.و اهل خرد و اندیشه در لابلای سطور عبرت اموز ان حوادث بعدی را هم می توانند ببینند.مولف از مردم ساده و عادی عصر خود بوده، و کتاب خود را به ...

عالم آرای نادری - جلد 1

عالم آرای نادری - جلد 1

نویسنده
تعداد صفحه 540
زبان فارسی
حجم فایل 10.7 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

عالم ارای نادری نوشته محمد کاظم وزیر مرو ،مفصل ترین زندگی نامه ی نادر شاه افشار و تاریخ حوادث روزگار اوست که در نیم قرن اخیر نام و اوازه گسترده ای در جهان دانش یافته است.این کتاب ایینه احوال ایران در دو قرن و نیم پیش ،وبازگوی غمها و شادیهای مردم ان روز ایران است.و اهل خرد و اندیشه در لابلای سطور عبرت اموز ان حوادث بعدی را هم می توانند ببینند.مولف از مردم ساده و عادی عصر خود بوده، و کتاب خود را به ...

صمد بهرنگی با موجهای ارس بدریا پیوست

صمد بهرنگی با موجهای ارس بدریا پیوست

نویسنده
تعداد صفحه 81
زبان فارسی
حجم فایل 1.6 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

دانلود کتاب صمد بهرنگی با موجهای ارس بدریا پیوست این کتاب شامل مقالاتی است از بزرگانی چون : محمود دولت آبادی، بهرام رضاین، قدمعلی سرامین، احمد شاملو، اسد بهرنگی، غلامحسین ساعدی و احمید بصیری که هر یک به گونه ای از صمد بهرنگی گفته اند.

بغضهای نهفته

بغضهای نهفته

نویسنده
تعداد صفحه 186
زبان فارسی
حجم فایل 1.1 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

خاطرات احمد شانزده ساله از روزهای جنگ سی سال بعد توسط احمد چهل و پنج ساله... 23 اسفندماه 1389. در آخرین روزهای سال 1389 شبی در خواب و بیداری طرحی از این یادداشتها خـوابم را آشفت، دیگر خوابم نبرد تا برخاستم و اولین بندها از فصل احمد را نوشتم. خوانندگان میتوانند این یادداشتها را رؤیاهای یک ذهنِ خواب رمیده خیال کنند یا بغضهـای فروخـورده بـر هم انباشته وسرگذشت حنجره هایی که صدایشان به جایی نرس...

سخنوران نامی معاصر ایران (جلد 4)

سخنوران نامی معاصر ایران (جلد 4)

نویسنده
تعداد صفحه 692
زبان فارسی
حجم فایل 7.4 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

مجموعه حاضر یک اطلاعات اجمالی از شاعر و نمونه هایی از اشعارشان را جهت معرفی هرچه بیشتر و بهتر شاعر، برای مخاطب عرضه کرده است. نویسنده در مقدمه چنین می نویسد: در این کتاب کلمه معاصر به شاعرانی اطلاق شده که در قرن اخیر حیات داشته اند و اگر نام چند تن را که تاریخ درگذشتشان کمی از این هم فراتر رفته ،به خاطر ان بوده که کوشش داشته ام دوران قاجار و مشروطیت را پیوند دهم و تحولی را که در شعر فارسی روی دا...

سخنوران نامی معاصر ایران ( جلد 1)

سخنوران نامی معاصر ایران ( جلد 1)

نویسنده
تعداد صفحه 683
زبان فارسی
حجم فایل 8.1 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

مجموعه حاضر یک اطلاعات اجمالی از شاعر و نمونه هایی از اشعارشان را جهت معرفی هرچه بیشتر و بهتر شاعر، برای مخاطب عرضه کرده است. نویسنده در مقدمه چنین می نویسد: در این کتاب کلمه معاصر به شاعرانی اطلاق شده که در قرن اخیر حیات داشته اند و اگر نام چند تن را که تاریخ درگذشتشان کمی از این هم فراتر رفته ،به خاطر ان بوده که کوشش داشته ام دوران قاجار و مشروطیت را پیوند دهم و تحولی را که در شعر فارسی روی دا...

سخنوران نامی معاصر ایران ( جلد 2)

سخنوران نامی معاصر ایران ( جلد 2)

نویسنده
تعداد صفحه 752
زبان فارسی
حجم فایل 8.8 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

مجموعه حاضر یک اطلاعات اجمالی از شاعر و نمونه هایی از اشعارشان را جهت معرفی هرچه بیشتر و بهتر شاعر، برای مخاطب عرضه کرده است. نویسنده در مقدمه چنین می نویسد: در این کتاب کلمه معاصر به شاعرانی اطلاق شده که در قرن اخیر حیات داشته اند و اگر نام چند تن را که تاریخ درگذشتشان کمی از این هم فراتر رفته ،به خاطر ان بوده که کوشش داشته ام دوران قاجار و مشروطیت را پیوند دهم و تحولی را که در شعر فارسی روی دا...

سخنوران نامی معاصر ایران ( جلد 3)

سخنوران نامی معاصر ایران ( جلد 3)

نویسنده
تعداد صفحه 747
زبان فارسی
حجم فایل 8.7 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

مجموعه حاضر یک اطلاعات اجمالی از شاعر و نمونه هایی از اشعارشان را جهت معرفی هرچه بیشتر و بهتر شاعر، برای مخاطب عرضه کرده است. نویسنده در مقدمه چنین می نویسد: در این کتاب کلمه معاصر به شاعرانی اطلاق شده که در قرن اخیر حیات داشته اند و اگر نام چند تن را که تاریخ درگذشتشان کمی از این هم فراتر رفته ،به خاطر ان بوده که کوشش داشته ام دوران قاجار و مشروطیت را پیوند دهم و تحولی را که در شعر فارسی روی دا...

سخنوران نامی معاصر ایران (جلد 5)

سخنوران نامی معاصر ایران (جلد 5)

نویسنده
تعداد صفحه 647
زبان فارسی
حجم فایل 7.0 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

مجموعه حاضر یک اطلاعات اجمالی از شاعر و نمونه هایی از اشعارشان را جهت معرفی هرچه بیشتر و بهتر شاعر، برای مخاطب عرضه کرده است. نویسنده در مقدمه چنین می نویسد: در این کتاب کلمه معاصر به شاعرانی اطلاق شده که در قرن اخیر حیات داشته اند و اگر نام چند تن را که تاریخ درگذشتشان کمی از این هم فراتر رفته ،به خاطر ان بوده که کوشش داشته ام دوران قاجار و مشروطیت را پیوند دهم و تحولی را که در شعر فارسی روی دا...

سخنوران نامی معاصر ایران ( جلد 6 )

سخنوران نامی معاصر ایران ( جلد 6 )

نویسنده
تعداد صفحه 592
زبان فارسی
حجم فایل 6.7 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

مجموعه حاضر یک اطلاعات اجمالی از شاعر و نمونه هایی از اشعارشان را جهت معرفی هرچه بیشتر و بهتر شاعر، برای مخاطب عرضه کرده است. نویسنده در مقدمه چنین می نویسد: در این کتاب کلمه معاصر به شاعرانی اطلاق شده که در قرن اخیر حیات داشته اند و اگر نام چند تن را که تاریخ درگذشتشان کمی از این هم فراتر رفته ،به خاطر ان بوده که کوشش داشته ام دوران قاجار و مشروطیت را پیوند دهم و تحولی را که در شعر فارسی روی دا...