ضرب المثل 14

ضرب المثل 14

تعداد صفحه 3
زبان فارسی
حجم فایل 65.1 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این کتاب در مورد ضرب المثل ( از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد ) توضیح می دهد .

منشا ضرب المثل ها و فایده اشان

منشا ضرب المثل ها و فایده اشان

تعداد صفحه 140
زبان فارسی
حجم فایل 870.0 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب
ضرب المثل 13

ضرب المثل 13

تعداد صفحه 2
زبان فارسی
حجم فایل 45.1 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این کتاب در مورد ضرب المثل ( این شتری است که در همه می خوابد ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 12

ضرب المثل 12

زبان فارسی
حجم فایل 51.4 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این کتاب در مورد ضرب المثل ( باد آورده را باد می برد ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 11

ضرب المثل 11

تعداد صفحه 10
زبان فارسی
حجم فایل 80.6 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این کتاب در مورد ضرب المثل ( بالا تر از سیاهی رنگی نیست ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 10

ضرب المثل 10

تعداد صفحه 2
زبان فارسی
حجم فایل 53.6 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این کتاب در مورد ضرب المثل (برج زهر مار ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 9

ضرب المثل 9

تعداد صفحه 1
زبان فارسی
حجم فایل 33.8 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این کتاب در مورد ضرب المثل ( برو آنجا که عرب نی انداخت ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 8

ضرب المثل 8

تعداد صفحه 2
زبان فارسی
حجم فایل 43.2 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این کتاب در مورد ضرب المثل (امامزاده ای است که با هم ساختیم ) توضیح می دهد .

ضرب المثل 7

ضرب المثل 7

تعداد صفحه 36
زبان فارسی
حجم فایل 112.7 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این کتاب تعداد زیادی ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا دارد که برای هر کدام توضیح مختصری داده شده .

ضرب المثل 6

ضرب المثل 6

تعداد صفحه 35
زبان فارسی
حجم فایل 209.6 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این کتاب 1245 ضرب المثل دارد .