دنیای زیر آب

دنیای زیر آب

نویسنده
تعداد صفحه 172
زبان فارسی
حجم فایل 105.4 KB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

چنانچه در دفتر اول از مجموعه ی دنیای پیرامون ما، وعده داده شد، دفتر دوم به دنیای زیر آب می پردازد. آن چه در پیش رو دارید گوشه ی بسیار کوچکی از حیات شگفت انگیز و متنوع اعماق آب های این کره ی خاکی را نشان می دهد. کره ی ما، زمین، با سخاوتمندی تمام پذیرای هزاران گونه ی زیست محیطی است که بسیاری از آن ها بر ما ناشناخته اند. علی الخصوص موجودات زیر آب که دسترسی به آن ها گاه غیرممکن است و بسیاری فقط تص...

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

نویسنده
تعداد صفحه 256
زبان فارسی
حجم فایل 8.7 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

در اىن کتاب با زمىنه هاى فعالىت زىست شناسان بىشتر آشنا مى شوىد زمىنهٔ فعالىت زىست شناسان بسىار گسترده است بعضى از آنان در آزماىشگاه ها و بىمارستان ها و بعضى در محىط هاىى طبىعى مانند جنگل ها، بىابان ها، درىاها و … فعالىت مى کنند شما ممکن است در آىنده زىست شناس نشوىد و به پژوهش هاى زىست شناسى نپردازىد، اما دانش و مهارت هاىى که با اىن کتاب در زمىنهٔ زىست شناسى فرا مى گىرىد و نگرش حاصل از آنها، به...

زیست شناسی و آزمایشگاه 1

زیست شناسی و آزمایشگاه 1

نویسنده
تعداد صفحه 136
زبان فارسی
حجم فایل 5.8 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

زىست شناسى در دنىاى امروز بىشتر به اىن دلىل مشهور شده است که زىست شناسان امروزى در پىشبرد فناورى و علوم پزشکى داروىى و غذاىى نىز سهم عمده اى دارند. در نتىجه بسىارى از کشفىات زىست شناسان، در زندگى روزمرهٔ ما کاربرد دارد. مثلاً ىکى از جدىدترىن کاربردهاى دانش زىست شناسى، فناورى انتقال ژن از جاندارى به جاندار دىگر و به وجود آوردن جاندارانى جدىد است. ژنتىک مولکولى پاىه هاى اىن فناورى نوىن را تشکىل م...

دومین کنفرانس معادن روباز ایران

دومین کنفرانس معادن روباز ایران

نویسنده
تعداد صفحه 410
زبان فارسی
حجم فایل 26.2 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

این کتاب مجموعه مقالات ارائه شده در دومین کنفرانس معادن روباز ایران در سال 1385 در معدن مس سرچشمه استان کرمان است.

گردن زرافه

گردن زرافه

نویسنده
تعداد صفحه 380
زبان فارسی
حجم فایل 6.1 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

دیر زمانیست که زیست شناسان و سنگواره شناسان می کوشند با تکیه کردن بر یافته های گوناگون و به یاری فرضها و شبیه سازی ها، انسانهای اولیه را بازسازی کنند و اجداد انسان را به نمایش بگذارند. اما هنوز هم حاصل این همه تلاش ابهام و سردرگمی است و گردن زرافه بر آن است که از چرایی و محدوده ی این ابهامها گزارشی فراهم آورد. این که حیات چگونه آغاز گشت موضوع علم است. پس فلسفه و دین هر دو در مورد آن نقطه نظرهایی ...

مبانی تغییرات محیطی

مبانی تغییرات محیطی

نویسنده
تعداد صفحه 134
زبان فارسی
حجم فایل 20.6 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

تغییرات محیطی و تکنیکهای ارزیابی آن... کتاب حاضر مبانی و اصول تغییرات محیطی را در طی سه ملیون سال گذشته و با تاکید بر دوره کواترنری در شش فصل مورد بحث و بررسی قرار داده است...

رفتارسنجی سدها

رفتارسنجی سدها

نویسنده
تعداد صفحه 52
زبان فارسی
حجم فایل 3.1 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

از انجاییکه خرابی سدها،این ساختمانها عظیم و پیچیده موجب بروز خسارات و زیانهای اکثرا جبران ناپذیر می گردد،لذا ایمنی انها مورد توجه خاص طراحان و سازندگان بوده و هست.حوادثی نظیر زمین لرزه ها ،مسائل پیچیده پی ،شرایط هیدرولوژی و سیلاب های غیرمنتظره این خطرات را به شدت نشدید می نماید...

کتاب آب

کتاب آب

ناشر Yale University Press
نویسنده
تعداد صفحه 352
زبان انگلیسی
حجم فایل 2.5 MB
نوع فایل rar
دانلود   و   ادامه مطلب

بسیاری از ما تاحدودی درباره سیستم‌های پنهانی که آب را برایمان به‌ارمغان می‌آورند و هنگامی که کار ما با آن تمام شد؛ آن را قطع می‌کنند ازجمله بازکردن شیر آب، جاری‌کردن آب، بیرون‌‌آمدن پلاگین تخلیه و ازبین بردن آب کثیف؛ تفکر کرده‌ایم. اما این شگفتی‌های ناشناخته مهندسی با آرایه‌ای از چالش‌ها روبرو است که بدون تغییرات اساسی در تعامل ما با آب، قابل حل نیستند. David Sedlak در کتاب روشنگر “آب ۴٫۰″ این مو...

جزوه مکانیک سنگ

جزوه مکانیک سنگ

نویسنده
تعداد صفحه 230
زبان فارسی
حجم فایل 5.0 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

جزوه حاضر قسمت عمده مطالب درس مکانیک سنگ را در بر میگیرد. در ارائه مطالب ضمن مراعات سر فصل مصوب درس، سعی شده مطالب مورد نیاز برای احاطه هر چه بیشتر دانشجویان گرامی به موضوع مکانیک سنگ در متن جزوه گنجانده شود. مطالب ارائه شده چکیده مباحثی است که در طول بیش از 20 سال گذشته در دانشگاههای مختلف به عنوان درس مکانیک سنگ و آزمایشگاه ارائه شده است. امید است با رفع نواقصو کمبودهای آن در آینده به عنوان ...

اجاق خورشید

اجاق خورشید

نویسنده
تعداد صفحه 27
زبان فارسی
حجم فایل 3.7 MB
نوع فایل pdf
دانلود   و   ادامه مطلب

پخت خورشیدی یک ایده جدید نیست .اولین اجاق خورشیدی بین سال های 1740 تا 1799 میلادی طراحی شده است .علاوه بر ای شاهد گسترش جهانی بازار اجاق خورشیدی در سال های اخیر هستیم .مسابقات و نمایشگاههای اجاق خورشیدی هر ساله در امریکا برگزار می شود هند دارای برنامه ای ملی برای گسترش اجاق های خورشیدی در حدود 70000 عدد با قیمت های تعدیلی است....